Dane podstawowe

Przedszkole Publiczne Nr 32 Jaś i Małgosia Imię i nazwisko Dyrektora: Dorota Brykner adres: ul. Kaliska 108, 87 - 800 Włocławek Telefon: +48 54 2341759 Fax: +48 54 2341759 Poczta elektroniczna: przedszkole32.wloclawek@wp.pl Strona internetowa: http://pp32wloclawek.pl/ Regon:910506525

 Inspektor ds. ochrony danych osobowych Jadwiga Olejniczak adres e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl nr  tel.  54 427-01-58

Klauzula informacyjna Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.   KLAUZULA INFORMACYJNA W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia  o ochronie danych osobowych informujemy, że: - Administratorem pozyskiwania danych jest: Przedszkole Publiczne nr 32 im. „Jaś i Małgosia” we Włocławku, ul. Kaliska 108, tel. 54  234 17 59, adres e-mail: przedszkole32.wloclawek@wp.pl - Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Dorota  Brykner – dyrektor Przedszkola, tel. 54 234 17 59, adres e-mail: przedszkole32.wloclawek@wp.pl - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54 427 01 58, adres e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl -  Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Przedszkola , SIO. -  Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą. -  Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane. -  Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. - Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji - Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły:  http://pp32wloclawek.pl/  w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych Przedszkola                           i osiągnięć przedszkolaków na podstawie pisemnej zgody rodziców dziecka. Przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących, - sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, - przenoszenia pozyskanych danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO, - podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody. SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Przedszkolu Publicznym Nr 32 sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>